Alimenty na dziecko – jak je uzyskać?

Zgodnie z prawem obowiązek utrzymania dziecka, które nie jest w stanie robić tego samodzielnie, spoczywa na obojgu rodzicach. Gdy tylko jeden z rodziców zajmuje się dzieckiem na co dzień, może on żądać od drugiego rodzica alimentów na dziecko. Jeśli nie uda się to w drodze zwykłego porozumienia, jeśli drugi rodzić nie wywiązuje się z obowiązku łożenia na swoje dziecko, można złożyć wniosek o alimenty w sądzie rejonowym, a potem skutecznie je wyegzekwować. Sprawdź, jak to zrobić!

Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci w pierwszej kolejności dotyczy ich rodziców i nie ma tu znaczenia, czy rodzice pozostają lub byli w związku małżeńskim, czy też takiego związku nigdy nie zawierali. Kodeks rodzinny szczegółowo reguluje obowiązki rodzicielskie, definiując obowiązek alimentacyjny jako dostarczanie środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia zwyczajnych potrzeb dziecka, adekwatnych do jego wieku. Jeśli zatem rodzic opiekujący się dzieckiem nie jest w stanie uzyskać świadczenia w sposób dobrowolny, musi zwrócić się do sądu o ustalenie obowiązku i wysokości świadczenia alimentacyjnego. Posiadając prawomocny wyrok, w egzekucji alimentów pomoże mu każda kancelaria komornika, do której się zwróci.

Wniosek o alimenty na dziecko – jak go złożyć?

Próżno szukać jednolitego wzoru pozwu o alimenty. Owszem, w internecie sporo jest różnych przykładów, ale zwykle nie są one doskonałe. Warto więc wiedzieć, że każdy wniosek musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest on kierowany. Zwykle jest to Sąd Rodzinny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Rzadziej kieruje się takie wnioski do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania nierzetelnego rodzica, ale można i tak uczynić.

W pozwie muszą też znaleźć się takie informacje jak: oznaczenie stron postępowania, kwota żądanych alimentów w ujęciu rocznym, określenie daty wpłacania alimentów, metoda ich płatności oraz uzasadnienie wniosku, które jest niezwykle istotne. Złożenie pozwu nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat sądowych.

Jak napisać uzasadnienie do pozwu?

Uzasadnienie wniosku jest bardzo ważne i należy w nim opisać dokładnie sytuację rodzinną. Trzeba przedstawić tu dane zarówno pozwanego, jak i powoda, którym jest małoletni oraz osoby, która go reprezentuje. Należy załączyć akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa (jeśli jest) lub orzeczenie o rozwodzie.

W uzasadnieniu określa się koszty utrzymania dziecka, które obejmują te niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, jak i uzasadnione inne koszty związane z edukacją, rozwojem zainteresowań i pasji dziecka, opieką zdrowotną, a nawet te dotyczące wakacyjnych wyjazdów. Warto posiadać dowody poniesionych wydatków, takie jak faktury czy paragony.

Ostatnia część uzasadnienia powinna przedstawiać stan majątkowy oraz wysokość bieżących dochodów obojga rodziców, a to warto także poprzeć właściwymi dokumentami.

Otrzymywanie lub egzekucja alimentów

W swoim postanowieniu sąd określi wysokość alimentów i sposób ich dostarczania, jednocześnie zobowiązując formalnie któregoś z rodziców do przekazywania zasądzonych kwot. Jeśli ten nie będzie wywiązywał się z tego obowiązku, to posiadany prawomocny wyrok jest wystarczającą podstawą do szukania pomocy w uzyskaniu należnych pieniędzy. W takiej sytuacji każda kancelaria komornicza przyjmie wniosek o egzekucję należnej kwoty.